Privacyverklaring en disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Stichting Santa Cruz Mission Schools Nederland. Stichting Santa Cruz Mission Schools Nederland zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Stichting Santa Cruz Mission Schools Nederland doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. Stichting Santa Cruz Mission Schools Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld en overig materiaal) eigendom van Stichting Santa Cruz Mission Schools Nederland . Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm.

Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van Stichting Santa Cruz Mission Schools Nederland ; misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden.

Copyright © Stichting Santa Cruz Mission Schools Nederland. Alle rechten voorbehouden.